Posljednja večera (Josip Biffel)

Euharistija ili sveta pričest

Sveta pričest je sakrament u kojemu pod prilikama kruha i vina primamo pravo tijelo i pravu krv Isusa Krista. Taj sakrament ustanovio je Krist Gospodin na Posljednjoj večeri.

Dok su blagovali, uze Isus kruh, zahvali, razlomi ga pa im ga dade govoreći: “Uzmite; ovo je tijelo moje.” Zatim uze kalež te zahvali pa im ga dade. I svi su pili iz njega. I reče im: “Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se prolijeva za sve.” (Mk 14,22-24)

Dok su blagovali, uze Isus kruh, zahvali i razlomi ga, pa ga davaše učenicima govoreći: “Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje.” Zatim uze kalež te zahvali i dade im ga veleći: “Pijte iz njega svi, jer ovo je moja krv, krv Saveza, koja se prolijeva za sve za oproštenje grijeha.” (Mt 26,26-28)

Zatim uze kruh, zahvali i razlomi ga pa im ga dade govoreći: “Ovo je tijelo moje, koje se za vas daje. Ovo činite na moju uspomenu!” Isto tako poslije večere uze kalež te reče: “Ovaj je kalež Novi savez u mojoj krvi, koja se za vas prolijeva.” (Lk 22,19-20)

Sveta euharistija dovršava kršćansku inicijaciju. Oni naime koji su Krstom uzdignuti na dostojanstvo kraljevskog svećeništva te krizmom dublje suobličeni Kristu, po Euharistiji sudjeluju s čitavom zajednicom u samoj Gospodinovoj žrtvi. (Katekizam Katoličke crkve, br. 1322)

Najuzvišeniji je sakrament presveta euharistija u kojoj je sadržan, prinosi se i prima sam Krist Gospodin i po kojoj Crkva trajno živi i raste. Euharistijska žrtva, spomen-čin Gospodnje smrti i uskrsnuća, u kojoj se ovjekovječuje žrtva križa, vrhunac je i izvor svega bogoštovlja i kršćanskog života, kojom se označuje i ostvaruje jedinstvo Božjeg naroda i dovršava izgradnja Tijela Kristova. Ostali su naime sakramenti i sva crkvena djela apostolata s presvetom euharistijom povezani i k njoj usmjereni. (Zakonik kanonskog prava, kan. 897)

Važno!
  • Sakramentu Svete (Prve) pričesti pristupaju djeca trećeg razreda.
  • Važna je temeljita priprava za koju je potrebno prijaviti se na početku školske godine.
Hrvatska katolička misija Mittelbaden